Sociálne poradenstvo

Poskytujeme bezplatné sociálne poradenstvo a to terénnou formou - priamo v náhradných rodinách.

Sociálne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť, vykonávaná odborníkom a založená na vzťahu, podpore, pomoci, rozvoji, optimálnom uplatnení klienta na jeho reálnej orientácii v živote. Sociálne poradenstvo slúži na odstránenie, prípadne aspoň zmiernenie negatívnych návykov alebo spôsobov správania klienta a jeho začlenenia do spoločenského rámca, rodiny, pracovného kolektívu, komunity. (Strieženec, 1999)

  • formou sociálneho poradenstva, ktoré poskytujeme, je terénne sociálne poradenstvo, ktoré prebieha priamo v domácnostiach náhradných rodín
  • sprevádzanie náhradnej rodiny - poskytovanie priestoru na podporu, rozhovor, ventiláciu, poskytovanie poradenstva vo výchovných, vzdelávacích  a iných problémoch
  • zorientovanie sa v zákonoch týkajúcich sa náhradnej rodinnej starostlivosti
  • poskytnutie finančnej pomoci v rámci projektu Family Kampaň 
  • poskytnutie informácií o dostupných možnostiach pomoci
  • nasmerovanie k  odborníkom (klinický psychológ, lekár, logopéd, špeciálny pedagóg, terapeut závislostí na psychotropných látkach etc.)